A Huy - Dung tuong em la nguoi khong the thay the - WikiLyrics
Browse Lyrics A-Z
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

A Huy - Dung tuong em la nguoi khong the thay the


Này ngu?i tình t?i sao nhu th?

Em c? vô tam h?ng h? v?i tôi

Hay t?i tôi dã quá yêu em

Lên em ch?ng còn tôn tr?ng tôi

C? vui c? bu?n c? vô tâm

R?i t?ng ngày em v?n nhu th?

ôm bao n?i dau khi ch?t nh?n ra

Ngoài tôi em còn m?t ngu?i khác

Thì ra em dã d?i l?a tôi

C? di tôi ch?ng c?n d?n em dâu

Ð?ng tu?ng em là ngu?i không th? thay th?

Tôi s? cô don n?u nhu em r?i b? tôi

Và tôi ch?ng tìm du?c ai yêu tôi n?a

Ð?i tôi ch? có m?i mình em

Và d?ng tu?ng em là ngu?i không th? thay th?

Nhung n?u em b? tôi bu?c theo ngu?i

Thì tôi cung ch?ng c?n chi k? gian d?i

Ð?ng tu?ng em là t?t c? cu?c d?i tôi.
Related Lyrics

Disclaimer: All The mp3 Lyrics on Wikilyrics are submited by various people and they have right on the contents they submited, all the Contents on our database is for educational purposes only and are made available for free download.