A Huy - Nuoc mat sao bang


Anh và em cùng di trên con ph? dài mà sao ch?ng ai lên ti?ng cho cu?c tình này xao xuy?n

M?c dù anh và em cùng di trên con ph? dài mà sao ch?ng ai nói v?i ai m?t câu

Yêu mà không nói d? b? gi? cu?c tình v? dôi thì anh nh?n ra trái tim anh dã yêu yêu mình em

Yêu mà không nói d? gi? dây gi?c mo tan tành

Ng?i bên nhau cùng bên nhau ng?m sao.

ÐK:

Ng?m ánh sao roi ng?m anh sao khuya ch? có dôi ta cùng nhau th? thôi

Ðã h?a tr?n d?i s? yêu tr?n d?i sao trái tim ai l?i d?i thay

Ng?m ánh sao roi ng?m anh sao khuya ch? có anh thôi cùng sao l? loi

Em bu?c th?t r?i bu?c di th?t r?i anh bu?c phía sau l?ng l?

Gi?t nu?c m?t sao bang còn u?t trên mi.

L?i 2:

Em và anh cùng di trên con ph? dài mà sao ch?ng ai lên ti?ng cho cu?c tình này xao xuy?n

M?c dù em và anh cùng di trên con ph? dài mà sao ch?ng ai nói v?i ai m?t câu

Yêu mà không nói d? b? gi? cu?c tình v? dôi thì em nh?n ra trái tim em dã yêu yêu mình anh

Yêu mà không nói d? gi? dây gi?c mo tan tành

Ng?i bên nhau cùng bên nhau ng?m sao.

Comments

Popular posts from this blog

Soundcheck Africa ft. Tim Godfrey and Xtreme - Living God Lyrics

Elijah Akintunde - Baba tin ba yin o mo ya Alaimore MP3 DOWNLOAD

Lizzy McAlpine – hate to be lame Lyrics