A Huy - Tranh xa co bac - WikiLyrics
Browse Lyrics A-Z
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

A Huy - Tranh xa co bac

Ð?i c? b?c không ai mu?n, nay th?ng mai thua ch?ng du du?c gì.

Ð?i c? b?c không ai bi?t, giàu dó thôi b?ng tr?ng tay nào hay.

Gi?ng nhu m?t ngu?i diên, mang t?t c? gia tài và ngu?i thân lao vào ván bài kia.

Gi?ng nhu con thiêu thân, mang t?t c? cu?c d?i vùi chôn sâu không bi?t dâu ngày mai.

Ð?i c? b?c d?i gian d?i, ch?ng dám tin ai cung không ai tin mình.

Ð?i c? b?c d?i cay d?ng, tìm dó thôi không bi?t ai s? chia.

Lúc hi?u ra thì sao cung dã quá mu?n màng, t?ng ngu?i thân b?n bè d?u lánh xa.

----
Related Lyrics

Disclaimer: All The mp3 Lyrics on Wikilyrics are submited by various people and they have right on the contents they submited, all the Contents on our database is for educational purposes only and are made available for free download.