Posts

Showing posts with the label Yoruba Hymn

CACGHB Yoruba Hymn 21 Ife Re da wa si loni

  1. Ife Re da wa si loni,    Lare, a si dubule,    Ma so wa ni dake oru,    K'ota ma yo wa l'enu    Jesu, se Olutoju wa;    Iwo l'o dun gbekele 2. Ero at'elajo l'aye    A ngb'arin awon ota;    Yo wa, at'ile wa l'weu;    Lapa Re ni ka sun si;    N'ijo iyonu aye pin;    K'a le simi l'odo Re  AMIN

CACGHB Yoruba Hymn 20 Orun fere wo na

1. Orun fere wo na,    Ojo lo tan    K'ife k'o ji dide    Korubo asale 2. Bi Jesu l'origi,    Ti teriba,    T'O jowo emi Re    Le Baba Re lowo 3. Be ni mo f'emi mi    Fun l'a fun tan,    Ni 'pamo re mimo    L'emi gbogbo sa wa 4 . Nje emi o simi    Lodo Re je,    Laije k'ero kan so    Yo okan mi lenu 5. 'Fe Tire ni sise    L'onakona;    Mo d'oku s'ara ni    Ati s'ohun gbogbo 6. Be l'emi ye; sugbon    Emi ko, On    Ni mbe laye n'nu mi,    L'agbara ife Re. 7. Metalokan mimo,    Olorun kan    Lae ki nsa je Tire    K' On je t'emi titi AMIN

CACGHB Yoruba Hymn 18 Lojojumo la ngbe O ga

1. L'ojojumo l'a ngbe O ga    Nigbati ile ba mo,    T'a ba kunle lati yin O    Fun anu ti owuro 2. L'ojojumo l'angbe O ga    Pel' orin n'ile-eko,    L'ojojumo, pelu iyin,    L'a nse ise wa gbogbo. 3. L'ojojumo l'a ngbe O ga    Ninu orin k'a to sun    Awon angel' gbo, won si nso    Awon aguntan Kristi 4. L'ojojumo l'a ngbe O ga    Ki se ni iyin lasan;    Otito ati igboran    Nf'ogo Re han ninu wa. 5. L'ojojumo l'a ngbe O ga    Gba t'a ngbiyanju fun krist'    Lati ma farada iya    K'a pa ese run n'nu wa. 6. L'ojojumo l'a ngbe O ga    Tit' ojo wa y'o fi pin    Tao simi n'nu lala gbogbo    L'alafia d'ojo Re AMIN

CACGHB Yoruba Hymn 17 Oluwa, emi yio korin

1. Oluwa, emi y'o korin    Anu at'idajo;    Nigbawo n'Iwo y'o fun mi    N'imole on iye 2. Mo nfe lati t'ona pipe,    Ki nni okan pipe,    Ona, okan ati ile,    Nibiti Iwo mbe 3. Mo nfe ki awon oloto    Je oluranwo mi;    Ki nfi won s'ore-imule    A t'omo-odo mi. 4. Ki yo si eke at-etan    Ninu ibugbe mi;    Oluwa, Jek'Ibugbe mi    Ye fun O lati gbe! AMIN

CACGHB Yoruba Hymn 16 Baba, a sope 'toju Re,

1. Baba, a sope 'toju Re,    T'o f'alafia kun 'le wa;    Odo Re ni won ti san wa    Owo Re l'o si ngbe won ro 2. Olorun, t'o ye k'a ma yin,    L'a nkepe ninu ile wa;    Oluwa orun, ti ko ko    Lati ma gbe ile aye. 3. Jek'olukuluku 'dile    Ma kepe O tosan-toru;    K'a ko omo at' om'odo    L'ofin at'ore-ofe Re. 4. Beni k'iran ti mbo ma so    T'ola ooko Re t'o logo,    Titi gbogbo wa y'o fi lo    Dapo mo idile t'orun AMIN

CACGHB Yoruba Hymn 15 Ife orun sokale

1. Ife orun sokale    Tan ka okan mi yi    K'O si f'ore-ofe Re ogbogbo be wo    Olutunu orun,    Farahan n'n' Okan mi,    Si mu ki inu mimo Re mu soji 2. Je ko ma jo gere,    Titi fekufe d'eru   T'ise iyangbo niwajuafefe    Ki'mole ologo    Tire tan yimi ka,  Si ona mi ati aye mi gbogbo 3. Fi ife mimo se    Ewu agbada mi;    Ati iwa 'rele, s'awotele mi;    F'okan mimo toto    Ti irele okan    Ti nsokun fun ese mi gbogbo fun mi 4. 'Gbana okan mi yi    Y'o di alagbara    Lati se 'fe Re ju b'a ti le ro lo;    Ko s'eda na t'o mo    Tor' -ofe okan wa    Titi y'o fi di ite Emi mimo. AMIN

CACGHB Yoruba Hymn 14 Ninu gbogbo ewu oru

1. Ninu gbogbo ewu oru,    Oluwa l'o so mi;    Awa si tun ri 'mole yi    A tun te ekun ba. 2. Oluwa, pa wa mo l'oni,    Fi apa Re so wa;    Kiki awon ti'wo pamo,    L'o nyo ninu ewu. 3. K'oro wa, ati iwa wa,    Wipe, tire l'awa;    Tobe t'imole otito    Le tan l'oju aye. 4. Ma je k'a pada lodo Re,    Olugbala owon;    Titi ao f'oju wa ri    Oju Re li opin. AMIN

CACGHB Yoruba Hymn 13 Mole wa l'afonifoji

1. 'Mole wa l'afonifoji    'Mole wa l'ori oke    Jesu l'O mu wa s'aye       Okukun yi,    'Mole wa l'ara itanna    To ndagba l'eba odo,    Imole wa ni 'bikibi ti mo nlo; 'Mole, Mole t'ife Re orun, 'Mole, mole, itansan orun 'Mole, mole, li aye wa yi, 'Mole, mole, l'ona ani gbogbo 2. Imole wa lori pada    Ati l'ori koriko    Nibiti awon eye nkorin iyin;    Imole wa lori oke,    'Mole wa ni petele    Je ki gbogbo eda jumo korin 'yin 3. B'aye tile kun fun 'mole    To si ntan l'ojojumo,    Okan pupo wa n'nu okunkun sibe,    Ti ko gb'oruko Jesu ri,    Tabi ife 'yanu Re,    Je ki a fi oro Re ran won l'owo AMIN

CACGHB Yoruba Hymn 12 Je ki nsun mo O l'ojojumo

1. Je ki nsun mo O l'ojojumo    Jesu Olugbala    Je ki ngb'ara le O si, Jesu    Ni gbogbo ona mi. 2. Je ki nfi Ewa Re han, Jesu,    Bi orun lo'roke    Je ki ete mi so adun Re,    Pelu ayototo, 3. Je ki ndabi orisun omi,    Jesu Olugbala    Ma lo mi l0jojumo, Jesu,    Fun ogo Re nikan 4. Lokan ati l'ero mi, Jesu,    J'oba patapata    Je ki njeni oloto, Jesu,    Si O l'ohun gbogbo. 5. Mo nk'ebi at'ongbe Re, Jesu,    Ebi at'okan wa;    Mo nsaferi 'le mi ni Sion;    Nibit'Olorun wa. AMIN

CACGHB Yoruba Hymn 11 Lekan si, bi orun ti nran

 1. Lekan si, bi orun ti nran,    Awa mbe Olorun    Pe ki 'mole Re ailopin    S'amona wa loni 2. K'a mase da esekese,    K'a ma si ro ibi;    K'a ni otito gan l'enu    Ati ife l'okan 3. L'ojo oni, Olugbala,    K'a ri iranwo Re,    Lati gba wa lowo esu,    Ti nd'ode wa kiri 4. Ki ise wa l'ojojumo    Ma je fun iyin Re,    Be l'o ma mbukun ise wa    Ta mbere ninu Re. 5. Je ka fi iwontunwonsi    Kawo 'fekufe wa,    Ki 'gberaga asan ara,    Ma bori okan wa 6. Olorun Baba at'Omo    Ati Emi Mimo    Ni ki Eda at'Angeli    F'ogo ailopin fun. AMIN

CCC Hymn 11 Jesus here we come, with all our filth

Image
CCC Hymn 11 Jesus here we come, with all our filth  Hymn 11 Jesus here we come, with all our filth, Forgive us our sins, and give us our blessings, Needy all we are, king of shining light, Forgive us our sins, and give us Thy Glory. Amen  Orin 11 Jesu awa de, Pel’aimo wa, Dariji wa o, ko busi fun wa Alaini ni wa, Oba Imole, Dariji wa o, kosi se wa l’ogo. Amin  the tone, Video, Lyrics of the hymn (both English and Yoruba) is on this page 

CCC Hymn 10 Christ is the King of Glory Yoruba and English

Image
CCC Hymn 10 Christ is the King of Glory Yoruba and English Hymn 10 Christ is the King of Glory Christ is the everlasting light, Kindle thy light in our midst That we be free from all sins Amen Orin 10 Kristi Oba Ologo, Kristi Oba Imole, Tan ‘mole Re s’arin wa, K’ale bo ninu ese. Amin the tone, Video, Lyrics of the hymn (both English and Yoruba) is on this page

CCC Hymn 9 Lord forgive us all sinners (Yoruba & English)

Image
CCC Hymn 9 Lord forgive us all sinners (Yoruba & English) Hymn 9 1: Lord forgive us all sinners, Lord forgives us all sinners. 2: El Eli forgive us, Forgive us all sinners. 3: Saint Emus, forgive us, Lord forgives us all sinners. Amen Orin 9 1: Dariji awa elese, Dariji awa elese. 2: E-Eli dariji wa, Dariji awa elese. 3: St. Emus dariji wa, Dariji awa elese. Amin

CCC Hymn 8 Jesu is calling you, oh come (English & Yoruba)

Image
  CCC Hymn 8 Jesu is calling you, oh come Jesu is calling you, oh come Oh sinner come Jesu will offer prayers for you Oh sinner come Jesus will not let you be ashamed Oh sinner come Jesus will not let you be ashamed Oh sinner come Your load is heavy indeed oh come, Oh sinner come Jesus will remove your load from you Oh sinner come Today you should give your mind to Him Oh sinner come Today you should give your mind to Him Oh sinner comes. Amen CCC Hymn 8 Yoruba Orin 8 1: Jesu l’onpe o tantan, Mabo elese wa, Jesu yio gbadura fun o, Elese wa, Jesu konije k’oju ti o Elese wa Jesu konije k’oju ti o Elese wa. 2: Eru re wiwo onpe o ma bo Elese wa, Jesu yio so eru na kale, Elese wa, Loni lo ye ko f’okan re fun, Elese wa Loni lo ye ko f’okan re fun, Elese wa. Amin

CCC Hymn 8 Jesu is calling you, oh come / Jesu l’onpe o tantan

Image
CCC Hymn 8 Jesu is calling you, oh come / Jesu l’onpe o tantan Hymn 8 Jesu is calling you, oh come Oh sinner come Jesu will offer prayers for you Oh sinner come Jesus will not let you be ashamed Oh sinner come Jesus will not let you be ashamed Oh sinner come 2: Your load is heavy indeed oh come, Oh sinner come Jesus will remove your load from you Oh sinner come Today you should give your mind to Him Oh sinner come Today you should give your mind to Him Oh sinner comes. Amen Orin 8 1: Jesu l’onpe o tantan, Mabo elese wa, Jesu yio gbadura fun o, Elese wa, Jesu konije k’oju ti o Elese wa Jesu konije k’oju ti o Elese wa. 2: Eru re wiwo onpe o ma bo Elese wa, Jesu yio so eru na kale, Elese wa, Loni lo ye ko f’okan re fun, Elese wa Loni lo ye ko f’okan re fun, Elese wa. Amin the tone, Video, Lyrics of the hymn (both English and Yoruba) is on this page

CCC Hymn 7 My sins measure / Ese mi po

Image
CCC Hymn 7 My sins measure/Ese mi po Hymn 7 My sins measure, Up to sands at sea shore, Forgive me my sins That I may rejoice in heaven glory, Forgive me my sins That I may rejoice in heaven glory.  Amen. Orin 7 Ese mi po, Bi ‘yarin eti ‘kun Dariji mi o, Ki mba le yo ninu Ogo Dariji mi o, Ki mba le yo ninu Ogo. Amin the tone, Video, Lyrics of the hymn (both English and Yoruba) is on this page

CCC Hymn 6 Hear my voice /Gbohun Mi

Image
CCC Hymn 6 Hear my voice 1: Hear my voice, hear my voice, Who else have I in this wretched world? If at the moment thou forsaketh me, Who else would receive me? 2: Who else would come to guide me? Throughout all these my journeys Thou art my morning shining star When my brethren have forsaken me, Jesus will receive me. Amen. Yoruba Version Orin 6 1: Gbohun mi, gbohun mi, Tani mo ni laiye osi yi? Nigbati ‘re ba ko mi sile Tani yio wa gba mi? 2: Tani yio samona mi? Ninu irin ajo mi, Ire ni Irawo didan owuro, Nigba t’ara ba ko mi sile, Jesu yio gba mi. Amin

CCC Hymn 5 FORGIVENESS AND REPENTANCE

Image
  FORGIVENESS AND REPENTANCE Hymn 5 1: Let us sinners repent from sins, Jesus Christ will descend into our midst, Let us sinners repent from sins, Jesus Christ will descend into our midst, Where shall we await Jesus that we might all see Him, In the Holy Church shall we see Jesus. 2: When Jesus has come, We will kneel down St. Michael will descend into our midst When Jesus has come, We will kneel down St. Michael will descend into our midst. 3: When we have When we have knelt down, And Michael is come, Let all sinners ask for forgiveness knelt down, And Michael is come, Let all sinners ask for forgiveness. Amen IDARIJI ATI IRONUPIWADA Orin 5 1 : K’awa elese yiwa pada, Jesu yio s’okale sinu wa o, K’awa elese yiwa pada, Jesu yio s’okale sinu wa o, Nibo la o duro de Jesu? Tawa yio fi ri? N’ile esin la wa o ri Jesu Nibo la o duro de Jesu? Tawa yio fi ri? N’ile esin la wa o ri Jesu 2 : Bi Jesu ba de, K’awa wole, St. Michael yio sokale sinu wa o, Bi Jesu ba de, K’awa wole, St. Michael yio

CCC Hymn 3 HYMN WHILE KNEELING DOWN

Image
HYMN WHILE KNEELING DOWN Hymn 3 Yah Raman Ih Yah Raman Yah Raman Yah Rah Yah Raman Oh come unto the Lord Oh come unto the Lord. Amen.  ORIN AKUNLEKO Orin 3 Yah rah man, Hi Yah rah man Yah rah man Yahman, Yah rah man, Wa kalo s’odo Oluwa; Oluwa, Wa kalo s’odo Oluwa Amin the tone, Video, Lyrics of the hymn (both english and yoruba) is on this page

CCC Hymn 2 HYMN FOR LIGHTING CANDLE (English & Yoruba)

Image
Hymn 2 HYMN FOR LIGHTING CANDLE Yah rah Sarah, Yah rah Samahtah, Yah rah Sarah, Yah rah Samahtah, Kindle the light Divine from heaven above Kindle the light Divine from heaven above. Amen Orin 2 ORIN FITILA MIMO Yah rah Sarah, Yah rah Samahtah, Yah rah Sarah, Yah rah Samahtah, E tan fitila, Mimo lat’orun wa E tan fitila, Mimo lat’orun wa. Amin  the tone, Video, Lyrics of the hymn (both english and yoruba) is on this page