A Huy - Chia tay som bot kho dau - WikiLyrics
Browse Lyrics A-Z
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

A Huy - Chia tay som bot kho dau

Thôi thì em hãy xa c? g?ng níu kéo ch?ng du?c chi thà chia tay di

còn hon ph?i dau bùn tình d?i làm anh không hi?u du?c.

Ngày nào em nói yêu, yêu anh, yêu anh, yêu th?t nhi?u,

mà khi em g?n anh, l?i nh? d?n bóng hình ngu?i tình c?a em thu? xua, thôi thì d?t khoát.

DK:

Thà chia tay s?m d? b?t kh? dau, anh không c?n nghi gì n?a dâu.

Thà chia tay di, d? không s?u bi, tim yêu ngu?i trao ch?ng ý nghia.

Thà chia tay s?m d? b?t kh? dau, ánh trang ngày nao dã úa màu.

M?ng kia dã v? tình cung tàn phai, s? không còn ai bùn n?u nhu ta c? chia tay

n?:

Tình ta này dã h?t thì thôi d?ng tìm nhau

yêu nhau càng mang nhi?u n?i dau

thì thôi anh h?i tình ta nay bi?t ly

s? không còn ai bùn n?u nhu ta có chia tay
Related Lyrics

Disclaimer: All The mp3 Lyrics on Wikilyrics are submited by various people and they have right on the contents they submited, all the Contents on our database is for educational purposes only and are made available for free download.