A Huy - Ai noi dan ong khong khoc - WikiLyrics
Browse Lyrics A-Z
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

A Huy - Ai noi dan ong khong khoc


L?i em nói hôm qua em còn nh? không r?ng su?t ki?p ch? yêu tôi mà thôi

T?i sao em này vô tình d?i thay dành lòng nói câu dôi mình chia tay

KHúc vui ?y tan bi?t tôi nào dâu mu?n tin

Nhung tru?c m?t tôi là bao d?ng cay

Em d?i gian tôi, em có vui gì không

Gi? c?m th?y nhu mình tr?i qua m?t gi?c mo mang nhi?u thuong dau

Ngày hôm qua em là c?a tôi

Ngày hôm nay ta nhu h? bi?t nhau

Tình yêu ?y em xem nhu trò choi th? sao

Vui em d?n r?i bu?n em b? di

Ch?c con tim em là phi?n bang nên giá l?nh

Ngu?i ta nói dàn ông là tru?ng phu

Ngu?i ta nói dàn ông không th? roi l?

Cho dù tru?c m?t ta nhi?u trông gai ngu?i dàn ông cung không du?c lùi bu?c

Gi? tôi bi?t dàn ông dù c?ng r?n mà cung dau ph?i s?c dá vô tình

Khi yêu ai trái tim cung y?u du?i

Ngu?i dàn ông khi khóc r?i cung ph?i khóc gi?ng nhu ai
Related Lyrics

Disclaimer: All The mp3 Lyrics on Wikilyrics are submited by various people and they have right on the contents they submited, all the Contents on our database is for educational purposes only and are made available for free download.