A Huy - Nguoi do toi day tinh dau - WikiLyrics
Browse Lyrics A-Z
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

A Huy - Nguoi do toi day tinh dau

Tình chúng ta nay dã không còn nhu xua

Ngu?i noi dó, tôi noi này, tình ? noi dâu

Nhìn th?y nhau nhung ta không còn c?m giác nhu lúc d?u

Có l? dôi ta dã không còn yêu nhau

Ngày tháng qua ta dã s?ng bên c?nh nhau (ta dã yêu n?ng say)

Nhung nhìu lúc hai trái tim nhìn v? hai hu?ng

R?i h? sâu ngày thêm l?n, thành kho?ng cách hai chúng mình

Ð? bây gi? ta bi?t ta không còn c?a nhau

Ngu?i dó, tôi dây, tình ? noi dâu

Thì thôi ph?i chang dang tr?n tìm

U?c gì hai chúng ta chua g?p bao gi?... s? t?t hon

Ân tình ngày hôm qua hãy d? gió cu?n trôi theo mây ngàn

M?i tình hai chúng ta ch?m h?t t? dây

M?i tình hai chúng ta... có l? nên ch?m h?t t? dây thôi em oi
Related Lyrics

Disclaimer: All The mp3 Lyrics on Wikilyrics are submited by various people and they have right on the contents they submited, all the Contents on our database is for educational purposes only and are made available for free download.