A Huy - Trang tay - WikiLyrics
Browse Lyrics A-Z
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

A Huy - Trang tay

Tình là oan trái, yêu là cay d?ng

Sao ta c? ngu ngo, c? c?m d?u vào yêu?

Ti?n là mây khói b?c là gian d?i

Sao ta v?n mãi mãi bu?c chân không du?c ra?

Ng?t ngào âu y?m h?ng h? gian d?i

Tôi dã n?m qua cung dã hi?u du?c tình yêu

M?t l?n may m?n r?i cung tr?ng tay

Ð?n lúc hi?u ra không còn chi.

Ngày xua khi có tình yêu, không c? gi? l?y

Ð? r?i tình yêu cung dã b? ta mà di

Gi? cu?c choi dã không còn, tay l?i tr?ng tay

Xung quang ta sao ch?ng còn ai.

[ÐK:]

Ngày dó n?u bi?t tru?c ta dã không không yêu em

Thì gi? dây ta dã không dau th? này

Ngày dó n?u bi?t th? ta dã không trót dam mê

Thì gi? dây ta dã không tr?ng tay

Gi? t?t c? dã mu?n màng, d?u có ng? ngàng

Thân xác hoang tàn không nh?n ra.

Ngu?i ta nói có nh?ng lúc trong tình yêu không còn chi

Thì cu?c choi kia s? may m?n hon nhi?u

Ngu?i ta nói có nh?ng lúc trong cu?c s?ng n?u bi?t tru?c

Thì ch?ng ai ph?i ra th? này dâu

Gi? ta ch?ng mong gì hon mu?n em v? dây

S?ng m?t cu?c s?ng nhu ngày xua dã quá mu?n r?i.

----
Related Lyrics

Disclaimer: All The mp3 Lyrics on Wikilyrics are submited by various people and they have right on the contents they submited, all the Contents on our database is for educational purposes only and are made available for free download.