A Huy - Vo tam - WikiLyrics
Browse Lyrics A-Z
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

A Huy - Vo tam


Em nói v?i ngu?i ta r?ng tôi ch? nhu

b?n thôi Vì em không mu?n làm tôi b?

t?n thuong. V?y mà khi ? bên tôi em

l?i d?m say cùng tôi, làm cho tôi

thêm hy v?ng vào tình yêu, tình yêu

c?a em. Em nói v?i ngu?i ra r?ng

tôi không h?p v?i em r?ng em

s? không ch?n tôi làm ngu?i tình

c?a em. V?y mà khi ? bên tôi em

nào nói nhu v?y dâu, làm cho tôi

c? tin tu?ng vào tình em. R?i khi

ngu?i ta nói h?t v?i tôi, r?i khi tôi

bi?t h?t t?t c? v? em. Tôi th?y

mình th?t ngu ngo, tôi th?y mình

th?t dáng thuong, Gi?ng nhu

dang lao vào m?t trò choi, trò choi

c?a em. Trò choi này chính em

dã nh?n tâm bày ra, trò choi này

chính em dã kéo tôi vào choi.

Trò choi mà tôi dâu nào hay, trò

choi mà tôi dâu nào bi?t và tôi

v?n c? yêu em nhu m?t tr? tho.

Trò choi này chính em dã nh?n

tâm bày ra, trò choi này chính

em dã b?t tôi ph?i choi.

Trò choi này em không yêu ai,

trò choi này em ch? yêu em và

em ch? mu?n su?ng

vui d?i em ch? có nào yêu tôi.
Related Lyrics

Disclaimer: All The mp3 Lyrics on Wikilyrics are submited by various people and they have right on the contents they submited, all the Contents on our database is for educational purposes only and are made available for free download.