Kwaw Kese ft Sarkodie – Win Lyrics

Kwaw Kese ft Sarkodie – Win Lyrics

We dey we dey win win win

Heyyy win win win

Ahh win win win

Ohhh oh


Boys p3 cash ako papi

Boys p3 kakra ahw3 wofa ase

Boys p3 AC mu ada ako relaxe

Sika ho ay3 shi ntsi no wee y3n passe

Nea aka meho no me ntouche

Mehia bi aka meho ato asaase

Nea 3mba metrim koraa ne mbaa ayaase

Ebusuafo etw3en me w) ekurase

Chaley we go die for the mula

So we no get time for the duna

Ohia nti na daa yemuna

Ghetto youth chaley meinsu na

Nyankopon b3ky3 ma n’aso obia p3p33p3

Ne mbre mu oy3 bibiaa f3f33f3

Obra bia ashase3 no 3y3 nyon s3 para

Enso wonya abotr3 ah d3d33d3

Woei nko ma obi ah ne wiase adane

Ofa aho kyere mu ohu amane

Ofro ko sol na y3twe sa ne

Y3ka h wo koraa na wo si mu kani

Naaso wo tari ah 3nky3 na awae

Dabia wo so dae ah 3hono na apae


Chaley we go win

Yetwe yeti ah ya create scene

Ye hustle wie aa ye count money

Edu anadwo ye look clean

Chaley e go bee

Yetwe yeti ah ye create scene

Ye hustle wie ah ye count money

Ye hustle hard ah e go bee


You love fiction stories? then check out this one titled 'My Call'


We dey we dey win win win

Eiii win win win

Ahhh win win win

Ohhh oh

We dey we dey win win win

Eiii win win win

Ahhh win win win

Ohhh oh


Mabre meni enya sika nd3 medidi ah buffet

Brother mike akoto car hustle no go pay

Menya sika aa menya class bra b3we dusé

Amanfo nyinaa beka s3 brother akoton cocaine

Ano dey sell cocaine

3y3 hard work

Obr3 ah mabr3 for many years now adey sign check

3da aa wobenya sika no you go buy benz

After hustle no nyinaa e go make sense


Chaley we go win

Yetwe yeti ah ye create scene

Ye hustle wie ah ye count money

Edu anadwo ah ye look clean

Chaley e go bee

Yetwe yeti ah ye create scene

Ye hustle wie ah ye count money

Ye hustle hard ah e go bee


We dey we dey win win win

Eiii win win win

Ahhh win win win

Ohhh oh

We dey we dey win win win

Eiii win win win

Ahhh win win win

Ohhh oh 

Comments

Popular posts from this blog

Soundcheck Africa ft. Tim Godfrey and Xtreme - Living God Lyrics

Elijah Akintunde - Baba tin ba yin o mo ya Alaimore MP3 DOWNLOAD

Lizzy McAlpine – hate to be lame Lyrics